Θεραπευτικές - Διαγνωστικές Υπηρεσίες
Υπηρεσία Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση (ΕΠΨ)

Υπηρεσία Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση (ΕΠΨ)

Στην υπηρεσία παραπέμπονται ασθενείς από όλες τις δομές ψυχικής υγείας του ευρύτερου δημόσιου τομέα ( ενδονοσοκομειακά τμήματα νοσηλείας, Εξωτερικά ιατρεία, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κ.α) αλλά και από ιδιωτικούς φορείς, και  ευθέως από ενδιαφερόμενες οικογένειες.

  • Αρχική συνέντευξη / εκτίμηση του παραπεμπόμενου ασθενούς και της οικογένειάς του από επαγγελματίες ψυχικής υγείας της υπηρεσίας.
  • Ο πρώτος μήνας θεωρείται χρόνος αρχικής εγκαθίδρυσης θεραπευτικής συμμαχίας όπου προσδιορίζονται οι ανάγκες, τα προβλήματα, οι στόχοι και οι παρεμβάσεις (θεραπευτικός σχεδιασμός).
  • Υπογραφή θεραπευτικού συμβολαίου από τα εμπλεκόμενα μέρη.